Скан­даль­ний ДПТ Від­ра­дно­го – гро­ма­да про­ти

 -  12397


Ки­їв­ська вла­да па­м’я­тає про лю­дей тіль­ки під час ви­бо­рів. З ча­сів Чер­но­ве­цько­го це вже уві­йшло в зви­чку. Ось і на цей раз Ки­їв­ра­да за­твер­ди­ла Де­таль­ний план те­ри­то­рії (ДПТ) в ме­жах буль­ва­ру Ва­цла­ва Га­ве­ла (І­. Ле­псе), ву­лиць Су­здаль­ської, Ака­де­мі­ка Бі­ле­цько­го і за­лі­зни­ці в Со­лом’­ян­сько­му ра­йо­ні сто­ли­ці.

На за­твер­дже­н­ня до­ку­мен­та, який не від­по­від­ає чин­но­му Ген­пла­ну Ки­є­ва, біль­шо­сті в сто­ли­чній мі­ськра­ді було по­трі­бно не біль­ше 5 хви­лин. Те­пер в мі­кро­ра­йо­ні вже ле­галь­но буде по­бу­до­ва­но близь­ко де­ся­ти но­вих ба­га­то­по­вер­хі­вок. Та­кож зне­суть ряд га­ра­жних ко­опе­ра­ти­вів – зро­зумі­ло, всу­пе­реч волі їхніх вла­сни­ків.

За­мов­ни­ком цьо­го ДПТ ви­сту­пив Де­пар­та­мент мі­сто­бу­ду­ва­н­ня та ар­хі­те­кту­ри Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції (КМДА), ви­ко­нав­цем – ТОВ “Ви­ро­бни­чо-те­хні­чне агент­ство”. До­ку­мент був роз­ро­бле­ний за гро­ші КП “Жи­тло­ін­ве­ст­буд-УКБ”, яке, ймо­вір­но, і пла­нує по­бу­ду­ва­ти на за­зна­че­ній те­ри­то­рії най­біль­ше ква­дра­тних ме­трів.

Пло­ща за­зна­че­но­го ДПТ ста­но­вить 200 га. Жи­тло­ву за­бу­до­ву збіль­шать з 42,1 га до 56,3 га. Про­гно­зу­є­ться, що щіль­ність на­се­ле­н­ня зро­сте з 336 чо­ло­вік/​га до 476 осіб/​га. Це до­да­тко­во на­ван­та­жить вже і без того пе­ре­ван­та­же­ні ко­му­ні­ка­ції. Сто со­рок ти­сяч осіб це за­ба­га­то, коли за остан­ні роки не по­бу­до­ва­но но­вих шкіл і ди­тсад­ків та ін­ших со­ці­аль­них об’­є­ктів. Де­пу­та­ти ви­рі­ши­ли “впи­хну­ти” в мі­кро­ра­йон яко­мо­га біль­ше но­во­го жи­тла. Саме про це при роз­гля­ді до­ку­мен­та на за­сі­дан­ні зе­мель­но-мі­сто­бу­дів­ної за­яв­ля­ли пред­став­ни­ки Ра­ди­каль­ної пар­тії Оле­га Ля­шка в Со­лом`ян­сько­му ра­йо­ні.

Крім того, ві­до­мо, що на про­ве­де­них ра­ні­ше гро­мад­ських слу­ха­н­нях ме­шкан­ці за­зна­че­ної те­ри­то­рії ви­сту­пи­ли про­ти прийня­т­тя ДПТ в та­ко­му ви­гля­ді. Адже, щоб по­бу­ду­ва­ти нові ба­га­то­по­вер­хів­ки зна­до­би­ться зне­сти ряд га­ра­жних ко­опе­ра­ти­вів, що сто­ять уздовж за­лі­зни­ці. Про­ти були і пред­став­ни­ки ЗАТ “Ки­сне­вий за­вод”. Але жо­дне із за­ува­жень гро­мад­сько­сті в про­е­кті цьо­го ДПТ вра­хо­ва­но не було.

 

На за­сі­дан­ні Ки­їв­ра­ди 20 гру­дня цей про­ект рі­ше­н­ня роз­гля­дав­ся вно­чі остан­нім бо під кі­нець за­сі­да­н­ня зав­жди бу­ває мень­ше шуму і ува­ги не­бай­ду­жих гро­ма­дян.
У під­сум­ку, го­ло­су­ва­н­ня за за­зна­че­ний ДПТ увін­ча­ло­ся успі­хом: кно­пку “за” на­ти­сну­ли 75 де­пу­та­тів. 43 го­ло­си за про­ект дала фра­кція “Со­лі­дар­ність”, 14 го­ло­сів – фра­кція “Єдність”, 12 го­ло­сів – фра­кція “ВО” Ба­тьків­щи­на “.
Ці­ка­во, коли Ки­їв­ська вла­да буде дба­ти про лю­дей а не про свої ки­ше­ні і ки­ше­ні за­бу­дов­ни­ків?

artemchuk.org

12 рекомендовано
comments icon
0 notes
397 views
bookmark icon

Коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

10 min