Як зни­щу­ють ро­бо­чі мі­сця в де­пре­сив­них ре­гіо­нах Укра­ї­ни

 -  15407


Як ві­до­мо, го­лов­на за­по­ру­ка еко­но­мі­чно успі­шної кра­ї­ни — роз­ви­ну­тий кон­ку­рен­тно­спро­мо­жний ма­лий та се­ре­дній бі­знес. Зда­ва­лось, дер­жа­ва мала б під­три­му­ва­ти їх, ство­рю­ва­ти ком­фор­тні умо­ви для зро­ста­н­ня та роз­ви­тку, та­ким чи­ном сти­му­лю­ю­чи під­при­єм­ни­цьку ді­яль­ність, яка б за­крі­плю­ва­ла на­се­ле­н­ня на еко­но­мі­чно слаб­ких те­ри­то­рі­ях і ство­рю­ва­ла б нові ро­бо­чі мі­сця.
Осо­бли­во акту­аль­ні ці пи­та­н­ня для від­ста­лих та де­пре­сив­них ра­йо­нів, сіл, де кри­зо­ві яви­ща тіль­ки на­ко­пи­чу­ю­ться.

Яскра­вий при­клад:
При­ва­тне під­при­єм­ство «На­дра­пласт» ін­ве­сту­ва­ло зна­чні ко­шти у ви­ро­бни­цтво бу­ді­вель­них ма­те­рі­а­лів, орен­ду­ва­ло у фі­зи­чної осо­би за­вод з ви­ро­бни­цтва це­гли, пі­сля про­хо­дже­н­ня всіх не­об­хі­дних про­це­дур та опла­ти зна­чної суми ко­штів, отри­ма­ло від дер­жав­ної слу­жби гео­ло­гії та надр спе­ці­аль­ний до­звіл на ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми «Ви­до­бу­ва­н­ня су­глин­ків, при­да­тних для ви­ро­бни­цтва це­гли».

Ро­до­ви­ще зна­хо­ди­ться на те­ри­то­рії села Ві­кни­ни на Хмель­нич­чи­ні, в Бі­ло­гір­сько­му ра­йо­ні. Слід за­зна­чи­ти, що цей ре­гіон де­пре­сив­ний та ви­рі­зня­є­ться низь­ким рів­нем роз­ви­тку со­ці­аль­ної ін­фра­стру­кту­ри, де­фі­ци­том ро­бо­чих місць, від­по­від­но низь­ки­ми при­бу­тка­ми, і низь­кою ку­пі­вель­ною спро­мо­жні­стю у на­се­ле­н­ня. І це да­ле­ко не пов­ний пе­ре­лік про­блем.

Але роз­по­ча­ти ді­яль­ність не до­ве­лось, поки під­при­єм­ство го­ту­ва­ло не­об­хі­дний па­кет до­ку­мен­тів для вве­де­н­ня ро­до­ви­ща в екс­плу­а­та­цію, ста­ло ві­до­мо про факт при­пи­не­н­ня Дер­жав­ною слу­жбою гео­ло­гії та надр Укра­ї­ни ко­ри­сту­ва­н­ня на­дра­ми ПП «На­дра­пласт», шля­хом ану­лю­ва­н­ня спе­ці­аль­но­го до­зво­лу на їх ви­ко­ри­ста­н­ня.

На за­пит в Дер­жав­ну слу­жбу Гео­ло­гії та надр Укра­ї­ни під­при­єм­ству було по­ві­дом­ле­но, що був скла­де­ний Акт про не­д­опу­ще­н­ня до пе­ре­вір­ки, який і став під­ста­вою для прийня­т­тя Дер­жгео­надр рі­ше­н­ня про зу­пи­не­н­ня дії спе­ці­аль­но­го до­зво­лу.

Однак ПП «НА­ДРА­ПЛАСТ» не було ві­до­мо про про­ве­де­н­ня пе­ре­вір­ки, по­са­до­ві осо­би не отри­му­ва­ли по­ві­дом­лень на пе­ре­вір­ку чи будь-яких ін­ших до­ку­мен­тів від Дер­жгео­надр, такі об­ста­ви­ни свід­чать про не­об’­є­ктив­ність скла­да­н­ня та­ко­го Акту та його пе­ред­ча­сні ви­снов­ки.

Під­при­єм­ство не може зро­зу­мі­ти під­став для та­ких ра­ди­каль­них рі­шень дій слу­жби. Адже фа­кти­чно ПП «На­дра­пласт» не одер­жу­ва­ло по­ві­дом­ле­н­ня та на­прав­ле­н­ня на про­ве­де­н­ня пла­но­вої пе­ре­вір­ки та від­по­від­но, з об’­є­ктив­них при­чин ні­яким чи­ном не мо­гло їх ви­ко­на­ти, прийня­ти до ува­ги та від­по­ві­сти на них. ПП « НА­ДРА­ПЛАСТ» єди­не ді­ю­че під­при­єм­ство в на­се­ле­но­му пун­кті і його за­кри­т­тя за­ли­шить без ро­бо­ти біля 30 чо­ло­вік з нав­ко­ли­шніх сіл.

За остан­ні роки в са­мій Держ­слу­жбі гео­ло­гії та надр, окрім іме­ні ке­рів­ни­ка, на жаль, фа­кти­чно ні­чо­го не змі­ни­ло­ся. Прин­ци­пи ро­бо­ти й під­хо­ди до під­при­ємств за­ли­ши­ли­ся ко­ли­шні­ми, як, утім, і прин­ци­пи ти­ску. Цей дер­жав­ний ор­ган за­ли­ша­є­ться одним з най­більш за­кри­тих, ко­рум­по­ва­них і не­про­зо­рих у сво­їх рі­ше­н­нях.

Ко­жна ві­ді­бра­на у бі­зне­су ко­пій­ка від­би­ва­є­ться втра­тою чер­го­вих ро­бо­чих місць. І хай гро­ма­дя­ни по­тім не за­пи­ту­ють, чому вони му­сять їха­ти по сві­тах шу­ка­ти ро­бо­чі мі­сця. Тому, що дер­жа­ва що­ден­но і по­стій­но від­би­рає ко­пій­ку за ко­пій­кою у бі­зне­су під рі­зни­ми, ні­би­то бла­го­ви­дни­ми, при­во­да­ми.

Бі­знес го­то­вий роз­ви­ва­ти­ся та збіль­шу­ва­ти об­ся­ги ді­яль­но­сті, по­кра­щу­ю­чи тим са­мим до­бро­бут гро­ма­дян та дер­жа­ви, на­да­ва­ти ро­бо­чі мі­сця та спла­чу­ва­ти по­да­тки. Зав­да­н­ня дер­жа­ви – ство­ри­ти для цьо­го спри­я­тли­ві та спра­ве­дли­ві умо­ви, або хоча б не за­ва­жа­ти.

Як за­яв­ляє прем’­єр мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман, дер­жа­ва по ко­пій­ці за­тя­гує ін­ве­сти­ції в Укра­ї­ну, а не­чи­сті на руку діл­ки з кон­тро­лю­ю­чо­го ор­га­ну всі ці іні­ці­а­ти­ви ру­ба­ють на ко­ре­ні. Пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни Укра­ї­ни по­вин­ні ви­вчи­ти пра­во­мір­ність ану­лю­ва­н­ня спец­до­зво­лу в де­пре­сив­но­му ре­гіо­ні і вин­ні ма­ють по­не­сти за­слу­же­не по­ка­ра­н­ня.

15 рекомендовано
comments icon
0 notes
407 views
bookmark icon

Коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

<1 min